Επιμέλεια κειμένων – (άρθρο 0)

επιστροφή στη γονική σελίδα περί “Επιμέλειας κειμένων” Επιμέλεια κειμένων και ορισμοί γλώσσας Η Επιμέλεια κειμένων και οι ορισμοί γλώσσας είναι οι έννοιες που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο. Τι είναι τα “επίπεδα της γλώσσας” (ορισμός) Τα επίπεδα γλώσσας αφορούν τη φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη και το λεξιλόγιο. Τι είναι το “Γλωσσικό σύστημα” (ορισμός) Το Γλωσσικό σύστημα περιλαμβάνει την ορθογραφία, τη στίξη, τον συλλαβισμό και τους τόνους. Τι θεωρούμε σαν “Λάθος” (ορισμός) Θεωρείται κάθε ορθογραφική, γραμματική, συντακτική, σημασιολογική, εκφραστική ή τυπογραφική απόκλιση σε σχέση με ό,τι θεωρείται γλωσσικά ή τυπογραφικά ορθό ή αποδεκτό. “Γλωσσικά πεδία” (ορισμός) Σαν γλωσσικά πεδία της γλώσσας θα…

Διαβάστε περισσότερα